اخبار فرمانداري
1399/07/22
  • فرماندار اسدآباد رويکرد پدافند غير عامل بر پايه آموزش استوار است

    رويکرد پدافند غير عامل بر پايه آموزش براي بالا بردن امادگي مديران دستگاه هاي اجرايي استوار است.
  • فرماندار اسدآباد در نشست پدافند غير عامل فرمانداري گفت. بدون شک رويکرد پدافند غير عامل بر محور اموزش و پيشگيري از وقوع بحران در بخشهاي مختلف استوار است. مجيد درويشي افزود :توجه به اصل اموزش در برنامه هاي راهبردي پدافند غير عامل در مديريت بحرانها به مديران شهرستان کمک ميکند و اسيب ها را به حداقل ميرساند. وي تاکيد کرد: توجه به اصل اموزش و پيشگيري در حقيقت قدرت بازدارندگي و تداوم فعاليت هاي انجام شده را بالا ميبرد و اسيب پذيري در ابعاد گوناگون را کاهش ميدهد. فرماندار اسدآباد اموزش محوري را در راستاي پيشگيري از وقوع بحرانها براي مديران يک اصل دانست و تاکيد کرد. نداشتن برنامه اموزشي درون سازماني ، کار را در زمان بحرانها سخت و غافلگير ميکند حميد پور حسيني ،مدير کل پدافند غير عامل استانداري همدان در نشست پدافند غيرعامل شهرستان اسدآباد با موضوع تبيين برنامه هاي هفته پدافند غيرعامل عمل به مصوبات و دستور العمل هاي پدافند غير عامل را براي همه دستگاه ها لازم الاجرا دانست و تاکيد کرد ‌: عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص توجه به دستورالعمل هاي پدافند غير عامل توسط استاندار محترم استان همدان پيگيري ميشود.