اخبار فرمانداري
1399/05/04
  • راه اندازي رابط سلامت در کليه ادارات اسدآباد

    فرماندار اسدآباد از راه اندازي رابط سلامت در کليه ادارات اين شهرستان خبر داد .
  • مجيد درويشي اظهار کرد:رابطين سلامت با آموزش هاي لازم در ادارات مربوطه نماينده کادر سلامت بوده و بر اجراي دقيق پروتکل‌هاي بهداشتي نظارت و بازرسي دارند. وي با اشاره به فعال بودن گشت سيار کرونا در سطح شهر اسدآباد و آجين افزود: گشت سيار کرونا وظيفه نظارت و بررسي لازم از مغازه ها، اماکن مورد تهديد در بحث کرونا به علت عدم رعايت موارد پروتکل بهداشتي و معرفي اين واحدها به نيروي انتظامي در شهر اسدآباد و آجين را بر عهده دارد. درويشي در ادامه از راه اندازي (هسته هاي هميار کرونا) در روستاهاي اين شهرستان خبر داد و تصريح کرد:با توجه به حساسيت موضوع کرونا و در راستاي سلامت مردم و فرهنگ سازي پيشگيري از بيماري کرونا و نظارت بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي در روستاهاي سطح شهرستان هسته هاي هميار کرونا با همکاري رئيس شوراهاي اسلامي و دهياران روستاها فعال خواهد شد که در اين هسته ها بهورزان دانشکده علوم پزشکي شهرستان نيز جهت آموزش هاي لازم در پيشگيري از کوويد 19 در هر روستا عضو خواهند بود. وي با تأکيد بر ابتکار عمل مردم در بحث فرهنگ رعايت بهداشت فردي، پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي هوشمند يادآور شد: مشارکت مردم با رعايت بهداشت فردي و فاصله گذاري اجتماعي و ماسک زدن به عنوان تنها راهکار مهم و ساده از نقش مهمي در کنترل و پيشگيري بيماري کوويد 19 برخوردار است. گفتني است طرح رابط سلامت ادارات طرحي است که به ابتکار فرماندار اسدآباد و رئيس دانشکده علوم پزشکي شهرستان براي اولين بار از زمان شيوع کرونا تاکنون تنها در شهرستان اسدآباد اجرا شده و هم اکنون نيز در حال اجراست .