اخبار فرمانداري
1398/11/23
  • رقابت 7 نفر در حوزه انتخابيه اسدآباد براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

    فرماندار اسدآباد گفت: 7 نفر در حوزه انتخابيه اسدآباد براي رقابت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده اند.
  • مجيد درويشي اظهار کرد:تعداد کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده حوزه انتخابيه اسدآباد همان 7 نفر قبل بوده و مورد جديدي به تعداد اين داوطلبان اضافه نشده است . وي افزود:پيام کهتري_محمدرضا قنبري سلحشور _کيومرث سرمدي_خسرو شکيبا(خدابنده لو) _اکبررنجبرزاده_حسين هنري عزيز و کيومرث ابراهيمي 7 نفر کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد شده در حوزه انتخابيه اسدآباد بوده که وارد گردونه رقابت با يکديگر وارد خواهند شد. وي با بيان اينکه اين کانديدا از ساعت 24 امشب 24 بهمن ماه تا ساعت 8 صبح اول اسفند ماه مجاز به تبليغات رسمي خواهند بود گفت: شهرستان اسدآباد داراي 72 هزار نفر جمعيت واجد شرايط براي شرکت در انتخابات بوده که 3000 نفر از اين ميزان جمعيت رأي اولي هستند. درويشي با اشاره به اينکه 2700 نفر مجري و دست اندرکار همکاري براي برگزاري انتخابات مجلس اين شهرستان خواهد بود، تصريح کرد: بستر انتخابات در شهرستان فراهم شده و در قالب کميته هاي 12گانه بستر انتخابات در حال انجام است. وي ياد آور شد: براي انتخابات اين شهرستان تعداد 210 شعبه اخذ رأي پيش بيني شده که از اين تعداد، 18 شعبه به بخش پيرسلمان و 92 شعبه به بخش مرکزي و شهر اسدآباد اختصاص دارد. فرماندار اسدآباد همچنين اظهار کرد: با شروع تبليغات هر يک از داوطلبان تاييد صلاحيت شده يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي توانند 4 ستاد شامل 2 ستاد خواهران و برداران در شهر اسدآباد و 2 ستاد در شهر آجين برپا کنند. درويشي همچنين با بيان اينکه چسباندن عکس هاي تبليغاتي داوطلبان بر روي ديوارهاي شهر ممنوع خواهد بود تاکيد کرد:عکس هاي داوطلبان تنها بايد در محل هاي اعلام و مشخص شده چسبانده شود در غير اين صورت عکس هاي تبليغاتي غير از محل هاي مشخص شده امحا مي شوند. وي با تاکيد بر اينکه بر اساس ماده 65 مکرر قانون انتخابات راه اندازي کاروان‌هاي تبليغاتي کانديداها چه به صورت خودرويي و چه انساني در سطح شهر و روستا و  استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني غير قانوني و ممنوع است گفت: براساس اصل 27 قانون اساسي، برگزاري راهپيمايي هاو تجمعات نيز تنها با مجوز وزارت کشور بوده و هرگونه اقدامي غير از اين خلاف قانون خواهد بود. درويشي افزود:تبليغات داوطلبان تاييد شده در فضاي مجازي مانند فضاي حقيقي در چارچوب مقررات انتخابات منع قانوني نخواهد داشت. گفتني است: در شهرستان اسدآباد 35 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي ثبت نام کردند که از اين تعداد بعد از ثبت نام 9 نفر انصراف داده و سرانجام از 26 داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان تعداد هفت نفر وارد گردونه رقابت انتخابات مجلس شوراي اسلامي شدند. مجيد درويشي اظهار کرد:تعداد کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده حوزه انتخابيه اسدآباد همان 7 نفر قبل بوده و مورد جديدي به تعداد اين داوطلبان اضافه نشده است . وي افزود:پيام کهتري_محمدرضا قنبري سلحشور _کيومرث سرمدي_خسرو شکيبا(خدابنده لو) _اکبررنجبرزاده_حسين هنري عزيز و کيومرث ابراهيمي 7 نفر کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد شده در حوزه انتخابيه اسدآباد بوده که وارد گردونه رقابت با يکديگر وارد خواهند شد. وي با بيان اينکه اين کانديدا از ساعت 24 امشب 24 بهمن ماه تا ساعت 8 صبح اول اسفند ماه مجاز به تبليغات رسمي خواهند بود گفت: شهرستان اسدآباد داراي 72 هزار نفر جمعيت واجد شرايط براي شرکت در انتخابات بوده که 3000 نفر از اين ميزان جمعيت رأي اولي هستند. درويشي با اشاره به اينکه 2700 نفر مجري و دست اندرکار همکاري براي برگزاري انتخابات مجلس اين شهرستان خواهد بود، تصريح کرد: بستر انتخابات در شهرستان فراهم شده و در قالب کميته هاي 12گانه بستر انتخابات در حال انجام است. وي ياد آور شد: براي انتخابات اين شهرستان تعداد 210 شعبه اخذ رأي پيش بيني شده که از اين تعداد، 18 شعبه به بخش پيرسلمان و 92 شعبه به بخش مرکزي و شهر اسدآباد اختصاص دارد. فرماندار اسدآباد همچنين اظهار کرد: با شروع تبليغات هر يک از داوطلبان تاييد صلاحيت شده يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي توانند 4 ستاد شامل 2 ستاد خواهران و برداران در شهر اسدآباد و 2 ستاد در شهر آجين برپا کنند. درويشي همچنين با بيان اينکه چسباندن عکس هاي تبليغاتي داوطلبان بر روي ديوارهاي شهر ممنوع خواهد بود تاکيد کرد:عکس هاي داوطلبان تنها بايد در محل هاي اعلام و مشخص شده چسبانده شود در غير اين صورت عکس هاي تبليغاتي غير از محل هاي مشخص شده امحا مي شوند. وي با تاکيد بر اينکه بر اساس ماده 65 مکرر قانون انتخابات راه اندازي کاروان‌هاي تبليغاتي کانديداها چه به صورت خودرويي و چه انساني در سطح شهر و روستا و  استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني غير قانوني و ممنوع است گفت: براساس اصل 27 قانون اساسي، برگزاري راهپيمايي هاو تجمعات نيز تنها با مجوز وزارت کشور بوده و هرگونه اقدامي غير از اين خلاف قانون خواهد بود. درويشي افزود:تبليغات داوطلبان تاييد شده در فضاي مجازي مانند فضاي حقيقي در چارچوب مقررات انتخابات منع قانوني نخواهد داشت. گفتني است: در شهرستان اسدآباد 35 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي ثبت نام کردند که از اين تعداد بعد از ثبت نام 9 نفر انصراف داده و سرانجام از 26 داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان تعداد هفت نفر وارد گردونه رقابت انتخابات مجلس شوراي اسلامي شدند. مجيد درويشي اظهار کرد:تعداد کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت شده حوزه انتخابيه اسدآباد همان 7 نفر قبل بوده و مورد جديدي به تعداد اين داوطلبان اضافه نشده است . وي افزود:پيام کهتري_محمدرضا قنبري سلحشور _کيومرث سرمدي_خسرو شکيبا(خدابنده لو) _اکبررنجبرزاده_حسين هنري عزيز و کيومرث ابراهيمي 7 نفر کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي تاييد شده در حوزه انتخابيه اسدآباد بوده که وارد گردونه رقابت با يکديگر وارد خواهند شد. وي با بيان اينکه اين کانديدا از ساعت 24 امشب 24 بهمن ماه تا ساعت 8 صبح اول اسفند ماه مجاز به تبليغات رسمي خواهند بود گفت: شهرستان اسدآباد داراي 72 هزار نفر جمعيت واجد شرايط براي شرکت در انتخابات بوده که 3000 نفر از اين ميزان جمعيت رأي اولي هستند. درويشي با اشاره به اينکه 2700 نفر مجري و دست اندرکار همکاري براي برگزاري انتخابات مجلس اين شهرستان خواهد بود، تصريح کرد: بستر انتخابات در شهرستان فراهم شده و در قالب کميته هاي 12گانه بستر انتخابات در حال انجام است. وي ياد آور شد: براي انتخابات اين شهرستان تعداد 210 شعبه اخذ رأي پيش بيني شده که از اين تعداد، 18 شعبه به بخش پيرسلمان و 92 شعبه به بخش مرکزي و شهر اسدآباد اختصاص دارد. فرماندار اسدآباد همچنين اظهار کرد: با شروع تبليغات هر يک از داوطلبان تاييد صلاحيت شده يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي توانند 4 ستاد شامل 2 ستاد خواهران و برداران در شهر اسدآباد و 2 ستاد در شهر آجين برپا کنند. درويشي همچنين با بيان اينکه چسباندن عکس هاي تبليغاتي داوطلبان بر روي ديوارهاي شهر ممنوع خواهد بود تاکيد کرد:عکس هاي داوطلبان تنها بايد در محل هاي اعلام و مشخص شده چسبانده شود در غير اين صورت عکس هاي تبليغاتي غير از محل هاي مشخص شده امحا مي شوند. وي با تاکيد بر اينکه بر اساس ماده 65 مکرر قانون انتخابات راه اندازي کاروان‌هاي تبليغاتي کانديداها چه به صورت خودرويي و چه انساني در سطح شهر و روستا و  استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني غير قانوني و ممنوع است گفت: براساس اصل 27 قانون اساسي، برگزاري راهپيمايي هاو تجمعات نيز تنها با مجوز وزارت کشور بوده و هرگونه اقدامي غير از اين خلاف قانون خواهد بود. درويشي افزود:تبليغات داوطلبان تاييد شده در فضاي مجازي مانند فضاي حقيقي در چارچوب مقررات انتخابات منع قانوني نخواهد داشت. گفتني است: در شهرستان اسدآباد 35 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي ثبت نام کردند که از اين تعداد بعد از ثبت نام 9 نفر انصراف داده و سرانجام از 26 داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان تعداد هفت نفر وارد گردونه رقابت انتخابات مجلس شوراي اسلامي شدند.