اخبار فرمانداري
1398/07/16
  • ظرفيت خيرين کليد و گره گشاي تکميل پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد خواهد بود

    فرماندار اسدآباد گفت:براي تکميل و احداث کتابخانه استاندارد اسدآباد ظرفيت خيرين مي تواند گره گشا بوده و نهاد کتابخانه ها استان در اين امر نبايد از ظرفيت خيرين غافل شود.
  • مجيد درويشي در بررسي مشکلات پروژه هاي عمراني شهرستان افزود: با گذشت 9 سال، اين پروژه مهم استاني با متولي گري راه و شهرسازي به علت کمبود اعتبار و عدم تخصيص تنها داراي 10 درصد پيشرفت فيزيکي بوده که بايد با واگذاري پروژه به نهاد کتابخانه هاي استان و تغيير متولي پروژه نسبت به آغاز ادامه عمليات اجرايي و تکميل طرح اقدام و پيگيري شود. وي در ادامه با اشاره به تعهد اجراي 31 پروژه آسفالت روستايي توسط بنياد مسکن خاطر نشان کرد:از اين تعداد تعهد 25 پروژه در حال اجرا بوده که تا پايان ماه جاري به اتمام خواهند رسيد و در 23 روستا نيز بهسازي روستايي انجام گرفته که اين روستا ها شامل اين بهسازي بوده اند. درويشي در ادامه با بيان اينکه از اعتباراتي که براي بازآفريني قرار داده بودند شهرستان هنوز اعتباري جذب نکرده است گفت: سال گذشته دو ميليارد و 200 ميليون تومان پروژه شامل تعمير و بازسازي، اجراي شبکه فاضلاب، بازسازي و اصلاح برق، پياده راه سازي، بازسازي  پارک محله، مرمت و احيا  آثار تاريخي و ... براي شهر اسدآباد برنامه ريزي شد تا با استفاده از اعتبارات بازآفريني اين پروژه ها اجرايي شوند اما تاکنون شهر اسدآباد مشمول اين اعتبارات قرار نگرفته و به سال آينده موکول شده که بايد اين امر پيگيري شود. وي با اشاره به مشکلات روشنايي برخي از روستاها و شهر اسدآباد تصريح کرد:مشکلات روشنايي معابر سطح روستاها و اصلاح روشنايي سطح شهر تا پايان مهر ماه بايد توسط شرکت برق شهرستان مرتفع شود. درويشي همچنين اضافه کرد:در حال حاضر شرکت گاز شهرستان 8 ميليارد تومان از مشترکين خود مطالبه دارد که از اين ميزان ،5 ميليارد تومان مربوط به مشترکين روستايي است.