اخبار فرمانداري
1398/04/10
  • شرکت 1696 دانش آموز اسدآبادي در کنکور سراسري

    معاون فرمانداري اسدآباد از حضور و شرکت1696 دانش آموز اين شهرستان در کنکور سراسري هفته جاري خبر داد.
  • يزدان آزرمي در ستاد هماهنگي برگزاري آزمون سراسري اظهار کرد:از اين تعداد شرکت کننده براي کنکور آزمون سراسري کشور در شهرستان ،تعداد 867 نفر را دانش آموزان دختر و 819 نفر را دانش آموزان پسر تشکيل مي دهند. وي با اشاره به اينکه آزمون کنکور سراسري پنج شنبه و جمعه هفته جاري در اسدآباد در محل دانشگاه پيام نور در4 رشته هنر ،رياضي ،علوم انساني و تجربي برگزار خواهد شد تصريح کرد:در پنج شنبه هفته جاري 603 نفر از دانش آموزان در رشته هاي رياضي و علوم انساني در شيفت صبح و 84 دانش آموز در رشته هنر در شيفت بعدازظهر در اين پروژه ملي به رقابت خواهند پرداخت . وي تصريح کرد: در روز جمعه 1009 نفر از دانش آموزان اسدآبادي در رشته تجربي در دو شيفت صبح و بعدازظهر خواهران و برادران در آزمون سراسري شرکت خواهند داشت که بيشترين شرکت کنندگان در آزمون سراسرس امسال شهرستان را رشته تجربي به خود اختصاص داده است. آزرمي اضافه کرد:تلاش دست اندرکاران و ستاد برگزاري آزمون سراسري در اين شهرستان فراهم کردن محيط امن همراه با آرامش خاطر براي دانش آموزان خواهد بود. وي با تاکيد بر فراهم کردن امنيت رواني براي دانش آموزان خاطر نشان کرد:در کنار ايجاد امنيت رواني براي داوطلبان شرکت در آزمون سراسري بحث ايجاد امنيت براي خانواده داوطلبان نيز مهم بوده که تسهيلات لازم را هم بايد براي آنان فراهم کرد. فضا سازي پيراموني ،تردد ،ترافيک ،تمهيدات امنيتي و انتظامي، اسقرار فوريتهاي پزشکي، خدمات ....از جمله مواردي بود که در اين جلسه معاون فرمانداري اسدآباد نسبت به توجه آن توسط دستگاه هاي زيربط تاکيد کرد.