• معاون فرماندار
  •    
    يزدان آزرمي

    معاون فرماندار