• فرماندار
  •  

     

     

    مجيد درويشي

    فرماندار شهرستان اسدآباد